Kham

Ka Shi Gyupa, Kunga

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mD0uJaDPvw8&feature=related]

Gu Niang Wo Ai Ni Cu Niang Wo Ai Ni, de Sonam Tashi

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=X7AzdLWmFck&feature=related]

YaChen UGen Samten Ling, Kunga

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fZe2yMK0RAY&feature=related]

Loh Sem Khor Sah, Kunga

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9U1nV3tAOk8&feature=related]